Historia

KRÓTKA HISTORIA RZHOiK W PIOTRKOWIE TRYB.

 

ROK 1996 - 29.06.1996r. odbył się I Walny Zjazd Hodowców Owiec. Decyzją Zjazdu przekształcono Wojewódzki Związek Hodowców Owiec w Piotrkowie Tryb. w Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz i tak zaczęła się nowa era, kiedy to Związek mógł prowadzić prace hodowlane oraz doradztwo fachowe, obrót owcami i kozami hodowlanymi i rzeźnymi oraz w dalszym ciągu pełnić rolę Związku zawodowego owczarzy. Pierwszym Prezesem Zarządu Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz został Paweł Owczarek - jeden z twórców tego Związku. Członkami zostali Barbara Sadzińska (woj. warszawskie) i Zbigniew Domański (woj. kieleckie). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Józefa Wlazło (woj. kieleckie). Od miesiąca września zaczęło pracować Biuro Związku. Dyrektorem została Bożenna Gemel, Głównym Specjalistą - Tadeusz Karwata a Księgową - Barbara Opalińska. Przejęto księgi hodowlane ze Związku w Łodzi i rozpoczęto obsługę hodowców w woj. kieleckim, piotrkowskim i warszawskim. Na koniec roku Związek liczył 123 członków.

ROK 1997 - w II połowie września 1997r. rozpoczął się proces przejmowania całości prac hodowlanych ze Związku łódzkiego z terenu województwa radomskiego i całego piotrkowskiego. Zatrudniono pracowników: Hannę Jacobi, Janinę Szewczyk, Henryka Gajewskiego. Zarząd Związku stawiał sobie za cel: dbanie o prawidłowe proporcje ilościowe owiec w poziomie hodowlanym i o rozwój poziomu użytkowego, będącego zapleczem do produkcji żywca jagnięcego na eksport. Rok 1997 zamykaliśmy liczbami:

  • 268 członków Związku,
  • 155 stad hodowlanych owiec ~ 5.900 szt.
  • 191 stad towarowych owiec ~ 4.000 szt.
  • 9 stad hodowlanych kóz ~ 200 szt.

Prowadzono szkolenia i wyjazdy specjalistyczne dla hodowców. Należy podkreślić, że był to pierwszy rok wypłaty dotacji z Funduszu Postępu Biologicznego na nowych zasadach. Ministerstwo Rolnictwa przychyliło się do wniosku hodowców i zatwierdziło "Program Odbudowy Pogłowia Owiec do roku 2010", który to rozpoczął zasadę dopłat do owcy  i kozy matki.

ROK 1998 – do grupy specjalistów terenowych dołączył Jan Pluta oraz Izabela Owczarek jako stażystka w  biurze  Związku.  Drugi rok działalności "Programu Odbudowy Pogłowia Owiec do roku 2010". Rasy owiec hodowane w naszym regionie to: Merynos Polski, Polska Owca Nizinna, Czarnogłówka, Ile de France, Berrichon, Suffolk, Świniarka, Booroola, Olkuska oraz prowadzone na potrzeby programu poprawy plenności produkcja tryków z dolewem ras: Fryz, Olkuska i Mouton Charrollais. Z  uwagi na trendy w owczarstwie promujące rasy mięsne hodowcy poszukiwali maciorek w czystości rasy lub podejmowali trud krzyżowania wypierającego. Hodowane rasy kóz to: saaneńska, biała uszlachetniona i barwna uszlachetniona. Związek prowadził prace hodowlane i pośredniczył w wypłacie dotacji do owiec matek z Funduszu Postępu Biologicznego. Do Związku należało 299 członków. Oceniano ~ 5.900 szt. owiec w stadach hodowlanych i ~ 4.400 szt. w stadach użytkowych oraz 190 szt. kóz. W ramach działalności gospodarczej skupiono blisko 6.300 szt. jagniąt, 133 szt. bydła rzeźnego oraz 5.300 kg wełny. Działalność gospodarcza pozwoliła na uzyskanie dobrego   wyniku   finansowego za rok 1998.

ROK 1999 – Zarząd  powiększył swoje grono o obserwatora z woj. radomskiego Kazimierza Liberę na wniosek hodowców z tegoż województwa. Należy  podkreślić, że w kraju postępuje spadek pogłowia, hodowcy borykają się ze sprzedażą wełny, liczy się głównie sprzedaż jagniąt na eksport. W tej sytuacji dotacje są swoistym "kołem ratunkowym", bowiem bez tych subwencji chów owiec byłby całkowicie nieopłacalny. W związku z zaostrzającymi się przepisami w produkcji, niektórzy rolnicy nie będą w stanie sprostać tym wymogom i wtedy chów owiec będzie dla nich alternatywą. Hodowcy z rejonu Opoczna podjęli inicjatywę zorganizowania ogniska owczarskiego na terenie stawów rybackich Wiktora Siwka. Pierwsze ognisko w Zameczku odbyło się 15.08.1999r. i było udaną imprezą integracyjną środowiska owczarzy po burzliwym okresie 1995-1997. Jesień 1999r. to okres przygotowawczy do Walnego Zjazdu i zmian terytorialnych po wprowadzonej reformie administracyjnej. 25.11.1999r. odbył się III Walny Zjazd Delegatów, wybrano nowy Zarząd i pożegnano hodowców dotychczas pracujących w Zarządzie z terenu woj. warszawskiego i radomskiego, ponieważ zgodnie z reformą administracyjną województwa te przeszły na teren działania nowopowstałego Mazowieckiego Związku Hodowców Owiec i Kóz. Do woj. kieleckiego dołączono woj. tarnobrzeskie i tak powstało woj. świętokrzyskie. Automatycznie hodowcy z tamtego rejonu stali się naszymi członkami. Prezesem Związku na następną kadencję ponownie został Paweł Owczarek, V-ce Prezesem Krzysztof Pobrotyn, członkiem Zarządu Mieczysław Bogacz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Pawlikowski.

ROK 2000 – rozpoczął sie Krajowym Zjazdem Delegatów w Warszawie, na którym debatowano nad problemami owczarstwa z udziałem naszych delegatów. Ponownie Prezesem Zarządu Polskiego Związku Owczarskiego wybrano Ryszarda Koteckiego. Razem z terenem radomskim odeszła Hanna Jacobi, a przyszedł do pracy Lech Gołasa z terenu woj. tarnobrzeskiego. Po reorganizacji nasz Związek działał na terenie 5 powiatów woj. łódzkiego i na terenie całego woj. świętokrzyskiego. 6 kół hodowców owiec skupiało 275 członków. Ocena użytkowości prowadzona była dla przeszło 6 tys. Maciorek, a opieka zootechniczna dla prawie 3 tys. W roku 2000 hodowcy nasi prezentowali swoje najpiękniejsze owce na wystawach zwierząt w Bratoszewicach, Modliszewicach i w Warszawie zdobywając najwyższe trofea. Uczestniczyliśmy również w regionalnej wystawie "Rolszansa".  Zorganizowano wyjazd do Kołudy Wielkiej na obchody 50-lecia Instytutu Zootechniki.

ROK 2001 – z roku na rok powiększa się procentowy udział ras mięsnych w pogłowiu i wynosi ~ 26%. Prace hodowlane idą w kierunku poprawy plenności i umięśnienia naszego pogłowia owiec. Celem jest zwiększenie odchowu jagniąt do 1,5 szt. od matki oraz promowanie jagnięciny na rynku polskim. Na wyjazd specjalistyczny do Włoch pojechała reprezentacja Związku.

Stan maciorek ocenianych na koniec tego roku wynosił 6.200 szt. a w stadach użytkowych 1.800 szt. Jak co rok hodowcy z naszego terenu  uczestniczyli  w Wystawach Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach i w Poznaniu na Polagrze. Związek prezentował swój dorobek na wystawie "Rolszansa" w Piotrkowie Tryb., a także organizował szkolenia dla hodowców, zapraszając wybitnych specjalistów z dziedziny owczarstwa.

ROK 2002 – rok, w którym Ministerstwo wprowadziło nowe zasady wypłaty dotacji. I tak Polski Związek Owczarski zawierał umowy z poszczególnymi Związkami na prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz, prowadzenie ksiąg, kompletowanie wniosków o dotację, wypłacanie dotacji, albowiem groziło nam przekazanie wypłat dotacji do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Wszystkie te dolegliwości spowodowały bardzo duże opóźnienia w wypłacie dotacji dla hodowców a także i dla Związku. Pracowaliśmy nad ograniczeniem produkcji tryków oraz poprawą parametrów hodowlanych. Remont własny stad wynosił około16%. Pracowało w terenie 5 specjalistów: Henryk Gajewski, Jan Pluta, Janina Szewczyk, Tadeusz Karwata, Lech Gołasa. W biurze Związku pracowały trzy osoby: specjalista d/s ksiąg hodowlanych, księgowa i dyrektor. Po raz pierwszy odbyła się kontrola z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt przeprowadzona przez p.  Waldemara  Piwońskiego, która dotyczyła prawidłowości prowadzenia prac hodowlanych w naszym Związku. Działalność gospodarcza prowadzona przez Związek służyła głównie pomocy hodowcom w zbyciu produktów owczarskich oraz wspierała budżet Związku. Polegała głównie na obrocie jagniętami, koźlętami, bydłem na eksport i na rynek krajowy, skupie wełny i sprzedaży produktów z wełny owczej. Firmy współpracujące to: Agraimpex, Terra Lamm, Agra-Ovis i Połonina. Odbyły się spotkania owczarskie przy ognisku w Chęcinach i w Zameczku.  

ROK 2003 – W związku z kończącą się kadencją władz Związku rozpoczęto przygotowania do Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd ustalił terminy zebrań w poszczególnym 6 kołach oraz termin Zjazdu na dzień 27.11.2003 r. Niestety przeżyliśmy również smutne chwile. Odszedł od nas członek Zarządu Mieczysław Bogacz, bardzo dobry hodowca i społecznik. Skład Zarządu uzupełnił zastępcza członka Wiktor Siwek.  W tymże roku grupa hodowców i pracowników pojechała do Chudopczyc oglądać nową rasę owiec – Białą z Masywu Centralnego. Na Walny Zjazd wybrano 25 delegatów, zaproszono gości z instytucji współpracujących. Na zjeździe uhonorowano dyplomami hodowców za osiągnięcia w hodowli owiec. Podsumowaa Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Michał Klimczak. Mimo podziału Związku w Piotrkowie, prowadziliśmy jeszcze przez cały 2005r. ocenę wartości użytkowej i hodowlanej owiec na terenie woj. świętokrzyskiego. W pracach hodowlanych specjaliści naszego Związku skupili się nad porządkowaniem genotypów w rasie Polska Owca Nizinna. Zarząd wspólnie z doradcami Ośrodka Doradztwa Rolniczego rozważał możliwość powołania grupy producenckiej. Naukowcy z  Instytutu Zootechniki i ośrodków akademickich oraz pracownicy Związków Hodowców Owiec pracowali nad modyfikacją "Programu Odbudowy Pogłowia Owiec do roku 2010". Tymczasem środki przeznaczone na Fundusz Postępu Biologicznego w 2005r. zostały obniżone o 20%, co bardzo boleśnie odczuli hodowcy. Związek podjął się dystrybucji kolczyków identyfikacyjnych dla owiec, aby obniżyć hodowcom koszty znakowania zwierząt. Szukając oszczędności Związek zrezygnował z coraz droższego konta w banku PEKAO S.A. na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
ROK 2004 – zarejestrowano Związek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związek został członkiem Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Niestety, po krótkim ale bardzo konstruktywnym okresie uczestnictwa we władzach, odszedł od nas V-ce Prezes Zarządu Wiktor Siwek. Jego miejsce zajął zastępca członka Paweł Owczarek. W wyniku nieporozumień i ambicji członków władz z terenu świętokrzyskiego 16.02.2004 roku powołano w Kielcach Świętokrzyski Związek Hodowców Owiec i Kóz z zamiarem przejęcia prac hodowlanych. Jednak w 2004 r. nie udało się tego osiągnąć. Zbigniew Domański, Mieczysław Pawlikowski i Marek Bomba byli we władzach świętokrzyskiego Związku, który to podjął się działalności gospodarczej na własną rękę, a jednocześnie pełnili funkcje w Związku w Piotrkowie. W wyniku tej dwuznacznej sytuacji na wniosek Polskiego Związku Owczarskiego zwołano w grudniu 2004 r. Nadzwyczajny Walny Zjazd w Piotrkowie, w którym nie wzięli udziału hodowcy z Kielc. Nastąpił podział Związku. Ostatecznie wybrano nowy 5-osobowy Zarząd, a prezesem ponownie wybrano Jolantę Animucką.
ROK 2005 - rozpoczął się najważniejszym wydarzeniem dla branży owczarskiej i koziarskiej tj. Walnym Zjazdem Delegatów Polskiego Związku Owczarskiego. Nasz rejon reprezentowało 4 hodowców. Główne postulaty zjazdowe to:
utrzymanie dotacji z Funduszu Postępu Biologicznego dla owiec i kóz,

zmniejszenie kosztów zakupu leków weterynaryjnych dla owiec i kóz,

zwiększenie badań na brucelozę i powrót do bezpłatnego odrobacznia owiec,

objęcie badań owiec na scrapię przez Państwo,

obniżenie kosztów rejestracji i identyfikacji owiec i kóz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wybrano nowe władze Polskiego Związku Owczarskiego. Prezesem Związku został Ryszard Świętalski,a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Michał Klimczak. Mimo podziału Związku w Piotrkowie, prowadziliśmy jeszcze przez cały 2005r. ocenę wartości użytkowej i hodowlanej owiec na terenie woj. świętokrzyskiego. W pracach hodowlanych specjaliści naszego Związku skupili się nad porządkowaniem genotypów w rasie Polska Owca Nizinna. Zarząd wspólnie z doradcami Ośrodka Doradztwa Rolniczego rozważał możliwość powołania grupy producenckiej. Naukowcy z  Instytutu Zootechniki i ośrodków akademickich oraz pracownicy Związków Hodowców Owiec pracowali nad modyfikacją "Programu Odbudowy Pogłowia Owiec do roku 2010". Tymczasem środki przeznaczone na Fundusz Postępu Biologicznego w 2005r. zostały obniżone o 20%, co bardzo boleśnie odczuli hodowcy. Związek podjął się dystrybucji kolczyków identyfikacyjnych dla owiec, aby obniżyć hodowcom koszty znakowania zwierząt. Szukając oszczędności Związek zrezygnował z coraz droższego konta w banku PEKAO S.A. na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
ROK 2006 – rok jubileuszowy X-lecia Związku. Prowadzone były prace hodowlane na terenie pięciu powiatów woj. łódzkiego (byłe województwo piotrkowskie) dla blisko 4 tys. maciorek i opieka zootechniczna dla tysiąca matek w stadach użytkowych. Prowadziliśmy skupy jagniąt korzystając z uprzejmości firmy POLVENETA w Rozprzy i pomimo niskich cen jagniąt w okresie wielkanocnym wyeksportowaliśmy zgłoszone do nas owce. Najlepsze owce będziemy wystawiliśmy na Wystawach Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach i na Polagrze w Poznaniu. Pracowaliśmy nad doskonaleniem pogłowia w naszym rejonie, poprawą wyników użytkowości w stadach. Należy podkreślić, że systematyczny wzrost udziału ras mięsnych w pogłowiu, wprowadzenie tryków tych ras do stad użytkowych poprawiło umięśnienie jagniąt a co za tym idzie podniosło jakość sprzedawanego żywca na rynki europejskie.

Rok 2007 -  kolejny rok prowadzenia prac hodowlanych w stadach owiec, ale na nowych zasadach. Po wprowadzeniu kryterium ilościowego dla stad zarodowych do poziomu minimum 50 sztuk owiec liczba stad zmniejszyła się do  34 sztuk, w których ocenie poddano ok.2300 sztuk maciorek. Wprowadzono system zwrotu poniesionych kosztów za ważenie jagniąt z podziałem na rasy mateczne i ojcowskie oraz refundacji kosztów ponoszonych przez związki na prowadzenie prac hodowlanych. W działalności  gospodarczej prowadziliśmy skup jagniąt i koźląt na eksport ( ok.2500 szt.), skup wełny (13,5 tony) obrót kolczykami do znakowania (ok.4500 sztuk). Najpiękniejsze owce ze stad   Józefa Miniatorskiego, Łukasza Siwka, Arkadiusz Sobczaka i Alojzego Gruszeckiego brały udział w Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach oraz w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych - Polagra w Poznaniu Związek uczestniczył również w Promocyjno-Handlowej Wystawie ROLSZANSA przy ŁODR w Piotrkowie Tryb.

Rok 2008 -  Związek liczy  60 członków. Pogłowie owiec (50 % rasy mateczne i 50 % rasy mięsne) utrzymuje się na tym samym poziomie. W Związku pracują 4 osoby na trzech etatach. Hodowcy ,tak jak w roku ubiegłym, uczestniczą w Wystawach Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach i w Poznaniu. Związek promuje wyroby z wełny owczej oraz zdrową polską jagnięcinę. Kończy się kadencja władz Związku i trwają przygotowania do Zjazdów: regionalnego i krajowego.

Rok 2009 – ważne wydarzenie dla Związku – VI Walny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Piotrkowie Tryb. w dniu 9 lutego 2009 roku. W Zjeździe bierze udział 23 delegatów oraz zaproszeni goście a wśród nich Prezes Polskiego Związku Owczarskiego Pan Ryszard Świętalski. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głównymi postulatami delegatów były: obniżyć opłaty hodowlane od owiec, wprowadzić dopłaty bezpośrednie do owiec matek, obniżyć opłaty weterynaryjne za świadectwa zdrowia dla jagniąt sprzedawanych na eksport, dopuścić do handlu mięso jagnięca i baranie z uboju gospodarczego. Delegaci ponownie zaufali członkom Zarządu i wybrali w tym samym składzie: Jolanta Animucka -Prezes Zarządu , Łukasz Siwek – Wiceprezes Zarządu, Anna Karkocha – członek, Józef Miniatorski – członek i Jan Adamus – członek, na nową 4-letnią kadencję. Komisja Rewizyjna w nowym składzie to: Aneta  Sygitowicz – przewodnicząca, Marian Dąbrowski – członek, Arkadiusz Sobczak – członek. W m-cu maju grupa hodowców uczestniczyła w Konferencji Owczarskiej w Lublinie.

Rok 2010 -  ciąg dalszy niekorzystnej koniunktury w owczarstwie oraz spadek pogłowia owiec. Zarząd Związku i pracownicy podejmują starania u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Marka Sawickiego , o wprowadzenie dopłat w wysokości 30 euro do owcy matki w stadach powyżej 10 sztuk na obszarze województwa łódzkiego. Na wystawach Zwierząt hodowlanych w Bratoszewicach i Poznaniu hodowcy: Jolanta Animucka, Michał Miniatorski, Łukasz Siwek i Zofia Łaska otrzymują złote medale i tytuły czempionów wystaw za prezentowane owce. W m-cu sierpniu , w Krzętowie odbyło się ogólnopolskie Seminarium poświęcone świniarce - rasie biorącej udział w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych Owiec.

Rok 2011- związek liczył w 2011 roku około 60 członków. Związek w ramach działalności statutowej prowadził ocenę wartości użytkowej na dotychczasowym terenie tj. region piotrkowski. W 2011 roku we wszystkich rasach łącznie nadaliśmy kwalifikacje (licencje) łącznie z wpisem do ksiąg dla 231 sztuk maciorek, co stanowi średnio ok. 11 % -wy remont w stadach oraz dla 70 sztuk tryków. Sprzedaż młodych jarlic do nowych stad to 69 sztuk. W 2011 roku wg stanu z 31 grudnia obsługiwaliśmy:

3 stada rasy berrichon du Cher a w nich 148 sztuk maciorek wpisanych,

5 stad rasy BOM a w nich 339 sztuk maciorek wpisanych,

1 stado rasy czarnogłówka a w nim 58 sztuk maciorek wpisanych,

6 stad rasy ile de France a w nich 447 sztuk maciorek wpisanych,

1 stado rasy merynos polski, a w nim 52 maciorki wpisane do ksiąg,

2 stada rasy żelaźnieńska, a w nich 19 sztuk maciorek wpisanych i 21 sztuk młodych jarlic,

3 stada rasy olkuska, a w nich 22 sztuk maciorek wpisanych,

13 stad rasy PON, a w nich 701 sztuk maciorek wpisanych,

5 stad rasy świniarka, a w nich 255 sztuk maciorek wpisanych,

3 stada rasy wrzosówka, a w nich 52 maciorki wpisane do ksiąg,

3 stada rasy corriedalle, a w nich 45 sztuk jarlic.

Łącznie jest to 45 stad, w tym obsługiwanych przez Jana Plutę – 31 stad, 1488 sztuk maciorek, a przez Bożenę Gemel 14 stad – 670 sztuk maciorek. Mamy 2093 sztuki maciorek wpisanych do ksiąg i 65 sztuk jarlic oczekujących na wpisanie do ksiąg. Współpracujemy również ze stadami towarowymi, których jest około 44, a w nich ok. 800 sztuk owiec. W 2011 roku wypłaciliśmy hodowcom za ważenia jagniąt kwotę netto 122.765,73 PLN w tym: dla 14-tu stad ojcowskich i dla 17 stad matecznych. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą to prowadzilśmy ją tylko na terenie piotrkowskim i skupiliśmy 1087 sztuk owiec, wełny skupiliśmy 8.860 kg. W czerwcu 2011 r. hodowcy naszego Związku uczestniczyli w Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach oraz we wrześniu w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu – Polagra 2011. Wszystkie zaprezentowane owce uzyskały tytuły czempiona lub wiceczempiona. Związek promuje wełnę owczą w postaci wyrobów takich jak kołdry, poduszki, koce, kamizelki, ocieplacze oraz wspólnie z Panią Ewą Nagórską, artystyczne wyroby z filcu na wystawach Rol-szansa i Polagra. W listopadzie zorganizowano wyjazd do Zakopanego dla grupy hodowców z okazji 15-lecia Związku. Należy podkreślić, że sukcesem zakończyły się starania Prezesów Zarządu i pracowników Związku w temacie dodatkowych dopłat z ARiMR w wysokości ok. 30 euro za sztukę dla stad utrzymujących co najmniej 10 sztuk owiec matek lub jarlic powyżej roku. Odnotowaliśmy wzrost zainteresownia owcami, szczególnie w stadach towarowych i mamy nadzieję, że taki trend będzie się utrzymywał.

  

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Pliki wykorzystywane są, aby móc dostosować witrynę do Państwa oczekiwań oraz w celach statystycznych. Blokadę użytkowania plików cookies można ustawić w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce. Dalsze korzystanie z naszej witryny, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo politykę stosowania plików cookies.